Gerelateerde berichten

Weer geen meerderheid in Tweede Kamer voor verbod op glyfosaat

  • 13 juni 2017

Er is in de Tweede Kamer nog steeds geen meerderheid die het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat wil verbieden. Dat bleek op 13 juni bij de stemming over een aantal moties die waren ingediend naar aanleiding van het Kamerdebat over het EU-voorstel om de toelating van glyfosaat te verlengen.

Op 8 juni debatteerde de Tweede Kamer over het voorstel van de Europese Commissie om de Europese toelating voor glyfosaat met tien jaar te verlengen. Staatssecretaris Van Dam vond het eigenlijk te vroeg voor dat debat, omdat het voorstel nog niet officieel is gepubliceerd. GroenLinks en de Partij voor de Dieren kwamen met een motie waarin ze de Nederlandse regering oproepen op voorhand een eventuele verlenging door de Europese Commissie af te wijzen. Op 13 juni werd deze motie door de Tweede Kamer verworpen. Ook een motie van D66 om in te zetten op een voorlopige verlenging voor drie jaar, werd verworpen.

GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, Denk, SP en Denk kregen in de Kamer geen meerderheid in hun poging om glyfosaat aan banden te leggen. Twee moties die het wél haalden, betroffen vooral het gebruik van glysofaat buiten de landbouw. In een motie van GroenLinks wordt de regering opgeroepen het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden en het gebruik binnen de landbouw zo veel mogelijk te beperken.

Verder kon de Kamer zich vinden in een oproep aan de regering om, in overleg met VNG, IPO en Unie van Waterschappen, het gebruik van glyfosaat door overheden te verminderen en bij voorkeur helemaal te vermijden.

Niet kankerverwekkend, wel giftig
De EU moet in november een definitief oordeel vellen over de verlenging van de EU-licentie van glyfosaat. Hoewel het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) in maart oordeelde dat glyfosaat binnen de EU niet als kankerverwekkend wordt geclassificeerd, blijft glyfosaat wel geclassificeerd als giftig voor de natuur en het leven in wateren met langdurige effecten.

Effecten op de drinkwatervoorziening
In het debat werden de frequente normoverschrijdingen van glyfosaat in drinkwaterbronnen (grond- en oppervlaktewater) en de risico’s voor drinkwaterproductie veelvuldig genoemd. De Kamer vroeg of de effecten van glyfosaat op de drinkwatervoorziening worden meegenomen in de besluitvorming over de toelating. Staatssecretaris Van Dam antwoordde dat dit sowieso het geval is op het moment dat stoffen worden toegelaten tot de Europese markt. Het College voor Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) weegt vervolgens voor de Nederlandse toelating de specifieke Nederlandse omstandigheden mee, waaronder mogelijke risico's voor de bronnen van drinkwater.

Omdat de EU nog geen officieel voorstel heeft gedaan, gaf de staatssecretaris in reactie op de ingediende moties aan dat het debat eigenlijk prematuur was. Dat was voor hem een reden om de ingediende moties te ontraden.

Verbod voor niet-professionele gebruikers
Vorig jaar nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin de Europese Commissie en lidstaten werd gevraagd de licentie met slechts zeven jaar te verlengen en de verkoop en het gebruik van glyfosaat te beperken of te verbieden voor niet-professionele gebruikers. Brancheorganisatie Vewin is voorstander van een dergelijk verbod, omdat dat volgens haar effectief kan bijdragen aan het tegengaan van de normoverschrijdingen in grond- en oppervlaktewater. “Glyfosaat hoort niet thuis in de bronnen voor drinkwater, terwijl in 2015 bijvoorbeeld de norm van glyfosaat in 28 procent van de metingen bij innamepunten voor drinkwaterproductie langs de Maas werd overschreden”, stelt Vewin. “Als de verlenging van de EU-licentie wordt toegestaan, vinden we het essentieel dat in ieder geval alles in het werk wordt gesteld om de verontreiniging van de drinkwaterbronnen met glyfosaat te voorkomen.”


(Waterforum Online)


Reacties (0)

U heeft een digitaal abonnement nodig om te kunnen reageren.