Waterforum http://www.waterforum.net Waterforum Online Wed, 20 Sep 2017 06:47:48 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.1 Deltaprogramma 2018 introduceert verplichte stresstest gemeenten http://www.waterforum.net/deltaprogramma-2018-versnelde-klimaatverandering-noopt-tot-extra-investeringen/ Tue, 19 Sep 2017 14:04:33 +0000 http://www.waterforum.net/?p=17228 De Deltacommissaris presenteerde vandaag voor het eerst het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarin staat dat gemeenten voor 2019 een verplichte stresstest moeten uitvoeren om wateroverlast te voorkomen. Ook vraagt de Deltacommissaris het nieuwe kabinet om jaarlijks een fors bedrag toe te voegen aan het Deltafonds. In de begroting van het demissionaire kabinet is (nog) geen geld […]]]>

De Deltacommissaris presenteerde vandaag voor het eerst het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarin staat dat gemeenten voor 2019 een verplichte stresstest moeten uitvoeren om wateroverlast te voorkomen. Ook vraagt de Deltacommissaris het nieuwe kabinet om jaarlijks een fors bedrag toe te voegen aan het Deltafonds.

In de begroting van het demissionaire kabinet is (nog) geen geld gereserveerd voor de uitvoering van het nieuwe Deltaplan. Uit de presentatie van het Deltaprogramma 2018 blijkt dat het rijk een kader schetst, maar dat de gemeenten het deltaplan moeten gaan uitvoeren. Voor gemeenten is met name een juiste uitvoering van een brede riooltaak van belang, zodat er in de bebouwde omgeving meer water kan worden opgevangen.

Extra geld nodig
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu en Deltacommissaris Wim Kuijken zijn voor extra financiering van het Deltafonds aangewezen op het nieuwe kabinet. De boodschap van de Deltacommissaris is klip en klaar. Voor de uitvoering van het Deltaprogramma is extra geld nodig. Naast een investering in het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is het volgens hem nodig om extra geld te reserveren voor rivierverruimingen en zoetwatermaatregelen.

Op Koers?
De Deltacommissaris houdt er rekening mee dat dat ook de voorspelde zeespiegelstijging sneller gaat dan eerder werd verwacht. Het Deltaprogramma 2019 zal de mogelijke impact van de versnelde zeespiegelstijging daarom concreter in beeld brengen. In het Deltaprogramma 2018 wordt voor de eerste keer volgens de methodiek van ‘Meten Weten Handelen’ over de voortgang gerapporteerd. Hierbij volgt het Deltaprogramma nauwgezet of externe ontwikkelingen – bijvoorbeeld in het klimaat of sociaaleconomische omstandigheden – aanleiding geven om van richting te veranderen of om vast te stellen dat het Deltaprogramma nog ‘op koers’ ligt.

Adaptief
Het Deltaprogramma volgt een adaptieve strategie. Op basis van de klimaatverandering worden maatregelen genomen om droge voeten te houden. Of de versnelde klimaatverandering aanleiding geeft tot versneld ingrijpen in het hoofdwatersysteem is nog niet duidelijk.

]]>
Wateropleidingen lanceert nieuwe website http://www.waterforum.net/wateropleidingen-lanceert-nieuwe-website/ Tue, 19 Sep 2017 13:39:21 +0000 http://www.waterforum.net/?p=17232 Omdat de tijd en ontwikkelingen niet stilstaan werd het tijd om onze website te vernieuwen. Met trots melden wij dat vandaag de vernieuwde en verbeterde website van Wateropleidingen online is gegaan! Klik hier om de nieuwe site te bekijken. De website heeft meer focus, is frisser, krachtiger, presenteert op een overzichtelijke manier ons cursusaanbod en […]]]>

Omdat de tijd en ontwikkelingen niet stilstaan werd het tijd om onze website te vernieuwen. Met trots melden wij dat vandaag de vernieuwde en verbeterde website van Wateropleidingen online is gegaan! Klik hier om de nieuwe site te bekijken.

De website heeft meer focus, is frisser, krachtiger, presenteert op een overzichtelijke manier ons cursusaanbod en is op alle devices (mobiel, tablet en laptop)  goed te bekijken. Bij een cursus/opleiding kun je o.a. het lesprogramma (incl. data en tijden) downloaden.  Ook is het nu mogelijk om je voorlopig in te schrijven voor een cursus/opleiding, handig voor als je nog in afwachting bent van een akkoord van je leidinggevende.

Wij hopen dat je als bezoeker gemakkelijk en snel de juiste informatie op onze website kunt vinden.

Wateropleidingen blijft de website aanvullen en vernieuwen. Mocht je na het bekijken van onze nieuwe website nog suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.

]]>
Nieuwe module voor schade en slachtoffers bij overstroming http://www.waterforum.net/nieuwe-module-schade-en-slachtoffers-overstroming/ Tue, 19 Sep 2017 12:56:40 +0000 http://www.waterforum.net/?p=17223 Met de schade- en slachtoffermodule 2017 kan voor elke simulatie van een Nederlandse overstroming de schade en het aantal slachtoffers worden doorgerekend. Deltares en HKV Lijn in Water ontwikkelden de module in opdracht van Rijkswaterstaat. SSM-2017 maakt gebruik van de meest actuele gegevens van bevolking en bedrijven. Voor het eerst wordt ook de schade van […]]]>

Met de schade- en slachtoffermodule 2017 kan voor elke simulatie van een Nederlandse overstroming de schade en het aantal slachtoffers worden doorgerekend. Deltares en HKV Lijn in Water ontwikkelden de module in opdracht van Rijkswaterstaat. SSM-2017 maakt gebruik van de meest actuele gegevens van bevolking en bedrijven. Voor het eerst wordt ook de schade van bedrijven nauwgezet in kaart gebracht.

De Schade en Slachtoffer Module 2017 vervangt de module HIS-SSM. De nieuwe applicatie is vooral geschikt voor grootschalige diepe overstromingen vanuit het hoofdwatersysteem. Voor buitendijkse gebieden en polders die kunnen overstromen vanuit regionale wateren zijn er aparte modules toegevoegd. Bij een overstroming tot 50 centimeter gaat de module voor buitendijkse modulen er bijvoorbeeld van uit dat er geen slachtoffers vallen. Maar als een overstroming in rap tempo in een kelder van een druk bezocht gebouw plaats vindt, kunnen er wel degelijk slachtoffers vallen. Het is bij dergelijke kleinschaliger overstromingen dus cruciaal om de resultaten kritisch te analyseren.

Nieuwe normering
De nieuwe module helpt de landelijke overheid en provincies bij het vaststellen van de veiligheidsnormen die sinds begin dit jaar gelden. De nieuwe module is dus mede bepalend voor het vaststellen van de nieuwe normen voor de Nederlandse waterkeringen. Ook voor de veiligheidsregio’s die evacuatieplannen moeten ontwikkelen, is de module waardevol. Verder kunnen gemeenten, waterschappen en provincies die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening en rampenbestrijding er gebruik van maken. En ook voor verzekeraars die overstromingsschade verzekeren, is SSM-2017 een belangrijk hulpmiddel.

Bedrijfsschade
De nieuwe applicatie is uitgebreid met het modelleren van bedrijfsschade. Zo blijkt bedrijfsuitval niet te worden beïnvloed door de hoogte van een overstroming, maar vooral te ontstaan door een tekort aan aannemers en herstel van infrastructuur. Het onderscheid daarbij tussen productie en – eenvoudiger verplaatsbare – dienstverlening is nu beter onderbouwd. In SSM2017 stijgt de indirecte bedrijfsschade omdat de schadefuncties voor waterdieptes tot 3 meter steiler lopen dan voorheen. Schade aan huizen is juist lager geworden door een andere berekeningsgrondslag van de maximale schadebedragen (op basis van vloeroppervlak & herbouwwaarde). Tevens worden verdiepingen apart beschouwd, wat voorheen niet mogelijk was.

Evacueren
Ten slotte is nieuw dat – voor beschermde gebieden langs het hoofdwatersysteem – per overstromingsscenario een indicatie wordt gegeven voor de effectiviteit van een preventieve en verticale evacuatiestrategie. Voor beide strategieën wordt het aantal slachtoffers gerapporteerd bij een waarschuwingstijd van 1, 2 en 3 dagen. Dit onderdeel van de module is ontwikkeld door HKV Lijn in Water. Ook het aantal getroffenen per woningtype (laag-, midden- en hoogbouw) kan hiermee worden berekend. In combinatie met de waterdiepte kaart ontstaat inzicht in het aantal potentiële droge verdiepingen in het overstroomde gebied. Voor overheden kan deze informatie helpen bij het vaststellen van een evacuatiestrategie.

]]>
Grootschalige rampenoefening rivierengebied http://www.waterforum.net/grootschalige-rampenoefening-rivierengebied/ Mon, 18 Sep 2017 16:19:30 +0000 http://www.waterforum.net/?p=17200 Van 25 tot en met 29 september vindt er langs de grote rivieren een multidisciplinaire rampenoefening plaats. Tijdens de crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’ werken vijf waterschappen samen met veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland en het ministerie van Defensie met een gedeeld crisismanagementsysteem. Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 […]]]>

Van 25 tot en met 29 september vindt er langs de grote rivieren een multidisciplinaire rampenoefening plaats. Tijdens de crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’ werken vijf waterschappen samen met veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland en het ministerie van Defensie met een gedeeld crisismanagementsysteem.

Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op zo’n grote schaal wordt geoefend met zoveel betrokken instanties. In 1995 moesten in het Rivierland bijna een kwart miljoen mensen evacueren. “Dat blijft een indrukwekkend ijkpunt”, zegt dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland in een persbericht namens de vijf waterschappen. “Gelukkig is er sindsdien veel verbeterd. Dijken zijn versterkt, rivieren kregen de ruimte. Ook de crisisbeheersing veranderde, net als de organisatie ervan.”

Dijkinspecties
De oefening ‘Deining & Doorbraak’ duurt een week. Op maandag start de oefening met berichten over een hoge waterstand bij Lobith. De rest van de week wordt geoefend met de gevolgen van die waterstand. Op woensdag 27 september zijn de waterschappen actief met hun dijkwachten, samen met het ministerie van Defensie. Die dag inspecteren ruim duizend mensen 1147 kilometer rivierdijk. Achter die dijken wonen en werken ruim vier miljoen Nederlanders. Op een aantal locaties oefenen de waterschappen maatregelen met groot materieel.

Gedeeld systeem
Door een hoogwatergolf in de rivier te fingeren, willen de crisispartners ervaren hoe hun samenwerking op alle niveaus verloopt en hun crisisaanpak in de praktijk testen. Ook het samenwerken aan de hand van een gedeeld crisismanagementsysteem staat hoog op de agenda. Na de aanvaring bij de stuw in Grave bleek de samenwerking tussen de verschillende partijen voor verbetering vatbaar. Betere communicatie en een gedeeld crisismanagementsysteem zouden uitkomst kunnen bieden.

Deelnemers
De oefening Deining & Doorbraak wordt georganiseerd door het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWM). Daarin werken de waterschappen Drents-Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Stichtse Rijnlanden en Rivierenland intensief samen. In de oefening zijn ook de veiligheidsregio’s Gelderland Midden, Utrecht, IJsselland en Noord –en Oost Gelderland betrokken. Verder doen Rijkswaterstaat (Watermanagementcentrum Nederland en de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging) en het ministerie van Defensie mee.

 

]]>
Deze week deadline inzendingen Waterinnovatieprijs http://www.waterforum.net/week-deadline-inzendingen-waterinnovatieprijs/ Mon, 18 Sep 2017 15:28:45 +0000 http://www.waterforum.net/?p=17196 Tot 22 september kunnen waterschappen en bedrijven hun innovatie inzenden voor de Waterinnovatieprijs 2017. Begin november maakt de jury de genomineerden bekend. De feestelijke prijsuitreiking van de Waterinnovatieprijs vindt plaats op maandag 27 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De Unie van Waterschappen reikt de Waterinnovatieprijs uit in vier categorieën. Het gaat om ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon […]]]>

Tot 22 september kunnen waterschappen en bedrijven hun innovatie inzenden voor de Waterinnovatieprijs 2017. Begin november maakt de jury de genomineerden bekend. De feestelijke prijsuitreiking van de Waterinnovatieprijs vindt plaats op maandag 27 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De Unie van Waterschappen reikt de Waterinnovatieprijs uit in vier categorieën. Het gaat om ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Energie en waterschappen’.

Innovatieve projecten die waterschappen kunnen helpen bij de uitvoering van hun werkzaamheden, komen in aanmerking voor deze prijs. De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs worden beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Winnaars 2016
De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten. In 2016 waren er 160 inzendingen en stemden ruim 4.000 mensen voor de Publieksprijs, een record in de geschiedenis van de Waterinnovatieprijs. In dat jaar vielen onder meer een dijk voor en door bewoners, een zoetwaterfabriek en een zandkastelenwedstrijd in de prijzen.

Meer informatie: www.waterinnovatieprijs.nl

]]>
Subsidie voor internationale film over Waddenzee http://www.waterforum.net/subsidie-internationale-film-waddenzee/ Mon, 18 Sep 2017 14:45:47 +0000 http://www.waterforum.net/?p=17193 Een filmproductie van Windmill BV over de Waddenzee heeft van het Waddenfonds 775.000 euro subsidie gekregen. De film ‘Silence of the Tides’ over het UNESCO-werelderfgoed in Nederland, Duitsland en Denemarken van regisseur Pieter-Rim De Kroon gaat in productie en zal in mei 2020 in première gaan. Silence of the Tides is een poëtische film zonder […]]]>

Een filmproductie van Windmill BV over de Waddenzee heeft van het Waddenfonds 775.000 euro subsidie gekregen. De film ‘Silence of the Tides’ over het UNESCO-werelderfgoed in Nederland, Duitsland en Denemarken van regisseur Pieter-Rim De Kroon gaat in productie en zal in mei 2020 in première gaan.

Silence of the Tides is een poëtische film zonder voice-over of interviews waarin de continue ʻademhalingʼ van het Waddenzeegebied centraal staat. Een film over getijden, steeds terugkerende cycli en contrasten. Over de relatie tussen mens en natuur, tegen een decor van mist, wind, water en land, het constant veranderende licht en de altijd aanwezige horizon.

Productie
Pieter-Rim de Kroon is regisseur van Silence of the Tides. Zijn films zijn bekroond met ruim 130 awards op internationale filmfestivals, waaronder een Gouden Kalf en een Gouden Beeld voor zijn documentaire Hollands Licht. De producent van Silence of the Tides is Windmill Film. Annemiek van der Hell produceerde prijswinnende documentaires en films voor VPRO, HUMAN en NTR. Daarnaast maakte zij verschillende internationale coproducties waarvan een werd bekroond met een Prix Europa.

Filmfonds
In het kader van het project Waddenfilm 2017 werd begin dit jaar Silence of the Tides geselecteerd. Het project ontvangt een realiseringsbijdrage van het Waddenfonds. De Waddenfilm is een samenwerking van het Waddenfonds en het Filmfonds. De uitvoering is door het Waddenfonds opgedragen aan het Filmfonds.

]]>
Renske Verhulst nieuwe secretaris Nutrient Platform http://www.waterforum.net/renske-verhulst-nieuwe-secretaris-nutrient-platform/ Mon, 18 Sep 2017 13:44:51 +0000 http://www.waterforum.net/?p=17189 Renske Verhulst is sinds 1 september secretaris van het Nutrient Platform. Zij is de opvolgster van Wouter de Buck die per 1 oktober aan de slag gaat bij Arcadis. Verhulst is afgestudeerd in de master Industrial Ecology aan de Universiteit Leiden en de TU Delft. Haar thesis richtte zich op barrières voor het terugwinnen van […]]]>

Renske Verhulst is sinds 1 september secretaris van het Nutrient Platform. Zij is de opvolgster van Wouter de Buck die per 1 oktober aan de slag gaat bij Arcadis. Verhulst is afgestudeerd in de master Industrial Ecology aan de Universiteit Leiden en de TU Delft.

Haar thesis richtte zich op barrières voor het terugwinnen van fosfaat in de communale waterketen. Die kennis en ervaring wil ze nu inzetten voor de cross-sectorale netwerkorganisatie Nutrient Platform. Het platform bestaat uit 36 partijen die zich ten doel hebben gesteld een markt te creëren voor herwonnen fosfaat. Het Nutriënt Platform wordt gehost door het Netherlands Water Partnership.

]]>
Nederlandse bedrijven leveren drinkwater op Bovenwindse eilanden http://www.waterforum.net/nederlandse-bedrijven-leveren-drinkwater-op-bovenwindse-eilanden/ Mon, 18 Sep 2017 11:53:58 +0000 http://www.waterforum.net/?p=17184 Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba is er nog steeds een groot gebrek aan schoon drinkwater. Via schepen en vliegtuigen worden vanuit Nederland flessen drinkwater en mobiele zuiveringsinstallaties naar de eilanden gebracht. Zolang de noodvoorziening waarmee drinkwater uit zeewater kan worden geproduceerd nog niet werkt, blijft de aanvoer van flessen water van levensbelang. Met […]]]>

Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba is er nog steeds een groot gebrek aan schoon drinkwater. Via schepen en vliegtuigen worden vanuit Nederland flessen drinkwater en mobiele zuiveringsinstallaties naar de eilanden gebracht. Zolang de noodvoorziening waarmee drinkwater uit zeewater kan worden geproduceerd nog niet werkt, blijft de aanvoer van flessen water van levensbelang.

Met de orkaan Maria in het vooruitzicht is het nog maar de vraag hoe lang het gaat duren voordat de drinkwatervoorziening is hersteld. Voorlopig blijven de eilanden afhankelijk van noodvoorzieningen. Boskalis leverde vorige week in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met het schip de Alpine veertig pallets met flessen drinkwater af op de drie eilanden. En hulporganisaties, waaronder het Rode Kruis, deelden, onder beveiliging van militairen, waterflessen uit.

Drents drinkwater
Drinkwaterbedrijf WMD uit Assen leverde dit weekend 100.000 vijf-literflessen drinkwater af in Den Helder voor transport met het marineschip Karel Doorman. Het grootste schip van de Nederlandse marine vertrekt begin deze week en zal begin oktober op Sint Maarten aankomen. Het Drentse drinkwaterbedrijf heeft altijd een voorraad drinkwater beschikbaar voor calamiteiten en kon daarom snel drinkwater leveren

Ontziltingsinstallaties
Dutch Water Partners, Hatenboer-Water en Bucon Industries (leverancier opslagtanks) stelden drie ontziltingsinstallaties samen die vorige week met het vliegtuig naar het rampgebied zijn vervoerd. Een installatie kan dagelijks 70.000 liter zeewater omzetten in drinkwater en de twee andere stations kunnen elk 24.000 liter produceren. Directeur Peter Bulsing van Dutch Water Partners is sinds donderdag op Sint Maarten. Hij zoekt naar geschikte locaties voor de waterfabriekjes. Overigens kunnen de drie units niet voldoende drinkwater produceren voor alle 35.000 inwoners.

Landelijke actie
Vrijdag 15 september was er landelijke actie voor hulp aan Sint-Maarten. Er is ruim 13,3 miljoen euro opgehaald. Het Rode Kruis zal het geld investeren in voedsel en schoon drinkwater.

]]>
Film: aanleg 1100 meter drinkwaterleiding onder de Nieuwe Waterweg http://www.waterforum.net/film-aanleg-1100-meter-drinkwaterleiding-nieuwe-waterweg/ Mon, 18 Sep 2017 10:17:25 +0000 http://www.waterforum.net/?p=17181 Dit voorjaar boorde Evides Waterbedrijf 1100 meter onder de drukbevaren waterweg Het Scheur door om een nieuwe drinkwaterleiding van Rozenburg naar Maassluis aan te leggen. We schoten prachtige beelden van dit staaltje techniek, samenwerken en omgevingsmanagement in deze spectaculaire klus. Bekijk de film Veel ruimte nodigOmdat de waterleiding in zijn geheel het boorgat werd ingetrokken, […]]]>

Dit voorjaar boorde Evides Waterbedrijf 1100 meter onder de drukbevaren waterweg Het Scheur door om een nieuwe drinkwaterleiding van Rozenburg naar Maassluis aan te leggen. We schoten prachtige beelden van dit staaltje techniek, samenwerken en omgevingsmanagement in deze spectaculaire klus.

Bekijk de film

Veel ruimte nodig
Omdat de waterleiding in zijn geheel het boorgat werd ingetrokken, was veel uitlegruimte nodig. De dichtbevolkte omgeving van Rozenburg en Maassluis met wegen, dijken, een waterkering en een spoorlijn vroeg om zorgvuldig handelen door opdrachtgever Evides Waterbedrijf, ingenieursbureau Rotterdam Engineering en aannemersbedrijf Van Vulpen.

Tien hijskranen
Zij bundelden de krachten in een bouwteam waarin iedereen vanaf het begin meedenkt over ontwerp, planning, uitvoering en omgevingsmanagement. Hierdoor werd optimaal gebruik gemaakt van de expertise en bleef de overlast voor de omgeving beperkt. Zelfs met de inzet van tien (!) hijskranen.

Over Evides Waterbedrijf
Evides Waterbedrijf levert drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuidwest-Nederland: Zuid Holland- Zuid, Zeeland en het westen van Noord-Brabant. Daarnaast levert Evides diverse watersoorten aan grote industriële bedrijven in Nederland, België en Duitsland en is zij actief in de afvalwaterzuivering. Door de combinatie van drinkwater , afvalwater- en industriewateractiviteiten kan Evides zich richten op het continu verbeteren van technieken om water te winnen, zuiveren, leveren en – daar waar mogelijk – te hergebruiken. Evides Waterbedrijf is in handen van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincie). www.evides.nl

]]>
Verzekeraars pleiten opnieuw voor verplichte verzekering klimaatschade http://www.waterforum.net/verzekeraars-pleiten-opnieuw-verplichte-verzekering-klimaatschade/ Mon, 18 Sep 2017 07:17:10 +0000 http://www.waterforum.net/?p=17171 Het Verbond van Verzekeraars wil nog steeds een verplichte schadeverzekering tegen droogte of overstromingen. Volgens het Verbond kan de schade door klimaatverandering in Nederland jaarlijks gaan oplopen tot een kwart miljard euro. In 2013 vroeg het Verbond de overheid ook al om een verplichte verzekering. Toen stak de Autoriteit Consument en Markt daar een stokje […]]]>

Het Verbond van Verzekeraars wil nog steeds een verplichte schadeverzekering tegen droogte of overstromingen. Volgens het Verbond kan de schade door klimaatverandering in Nederland jaarlijks gaan oplopen tot een kwart miljard euro. In 2013 vroeg het Verbond de overheid ook al om een verplichte verzekering. Toen stak de Autoriteit Consument en Markt daar een stokje voor omdat het de keuzevrijheid van bedrijven en burgers zou beperken.

Het Verbond van Verzekeraars trekt, nu de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden, opnieuw aan de bel en doet weer een beroep op de landelijke overheid. Of de Autoriteit Consument en Markt ook na de verwoestende orkanen Harvey en Irma bij haar standpunt blijft, is nog niet duidelijk. Volgens het Verbond zien verzekeraars in Nederland de gevolgen van klimaatverandering nu al jaren terug in hun schadecijfers.

Vereniging Eigen Huis
Ook de Vereniging Eigen Huis (VEH) wijst een verplichte collectieve verzekering tegen overstromingsschade af. Volgens VEH draagt een verplichte verzekering niet bij aan vergroting van het risicobewustzijn onder burgers en zouden meer verzekeraars een vrijwillige verzekering moeten aanbieden. Bovendien zou de totale dekking van de voorgestelde verplichte verzekering per overstroming gemaximeerd zijn op 5 miljard euro. Bij een schade van 20 miljard euro blijft er dus 15 miljard euro ongedekt. Een overstromingsverzekering die een huiseigenaar zelf afsluit zou wel een gegarandeerde dekking kunnen bieden, stelt de VEH op haar website.

Klimaatschade
Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars heeft op basis van de KNMI’14 klimaatscenario’s de schade voor particulieren, bedrijven en motorijtuigen in beeld gebracht. De resultaten staan in het klimaatrapport ‘Hoofd boven water – verzekeren van schade in een veranderend klimaat’. In dit rapport staan twaalf aanbevelingen om de schade in de toekomst te beperken. Veel van die aanbevelingen hebben betrekking op het beter communiceren over de dekking en het voorkomen van mogelijke schade. Volgens het Verbond is het ook raadzaam om specifiek aandacht te vragen voor schade die kan ontstaan door droogte.

Klimaatscenario’s
In 2016 na de extreme buien in Brabant en Limburg kregen de verzekeraars bijna 100.000 schademeldingen en keerden zij zo’n 500 miljoen euro uit. Het CVS berekende dat er bij een klimaatscenario waarbij onder meer de temperatuur in 2085 met gemiddeld 3,5 graad stijgt de totale klimaatschade de komende decennia met ruim 260 miljoen euro op jaarbasis zal toenemen. De schade aan woonhuizen (opstal en inboedel) bedraagt nu nog jaarlijks 100 miljoen euro voor regen en 65 miljoen euro voor hagel, maar kan met 103 miljoen euro stijgen. Voor de allrisk verzekerde particuliere auto’s geldt dat de schade door hagel, die nu gemiddeld 45 miljoen euro bedraagt, op termijn verdubbelt naar 90 miljoen euro.

Europese landen
België, Frankrijk en het Verenigd Koningrijk kennen al een collectieve verzekering tegen klimaatschade. Uit OESO-onderzoek blijkt dat in landen met een collectieve regeling schadeafhandeling en economisch herstel sneller plaatsvindt.

 

]]>