HomeNieuwsDossierAgendaCarriereVacaturesBedrijvenregisterContact


Lees verder
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
Handheld digitale Memosens (pH) meting
Seminar Afvalwaterzuivering in Kosovo
End users to share industrial insights into water footprint reduction at Aquatech Amsterdam’s 25th edition
First project kicks off
Peilbeheerders Rivierenland: één hi-tech regiekamer, één aanpak
  Meer persberichten
  Volg ons op twitter

De geraamde 100 miljoen euro voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam zijn door Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier veel te laag ingeschat. Na verdere uitwerking en doorberekening van de plannen blijkt dit project minstens 300 miljoen euro te gaan kosten. Oorzaak voor deze forse verhoging is de slappe veengrond waarop de bestaande dijk in de loop der eeuwen is opgebouwd.

Al eerder dit jaar kreeg het hoogheemraadschap met een tegenvaller te maken, toen ‘Den Haag’ aan gaf dat zij 100 miljoen minder wilde toeleggen op het bedrag dat de  miljoen die HHNK en de provincie Noord-Hollandhadden becijferd voor de versterking van de laatste zwakke schakel in de Nederlandse kust: de Hondsbossche- en Pettemer zeewering en de Kop van Noord-Holland. Alles bij elkaar betekent dit dat voor de versterking van de Noord-Hollandse dijken binnen het beheersgebied van HHNK twee keer zoveel geld noodzakelijk is dan de geraamde 432 miljoen.

Hoogwater Beschermingsprogramma
Hollands Noorderkwartier  heeft deze geraamde kostenoverschrijding al eind vorig jaar aan Verkeer en Waterstaat doorgegeven. Ook andere waterschappen hebben te maken met kostenoverschrijdingen. Dat was ook een van de redenen waarom minister Eurlings op 2 juli in een brief aan de Tweede Kamer aangaf dat de begroting voor het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) dat op 2,4 miljard stond nu uitkomt op een geprognosticeerd bedrag van 3,5 miljard euro. Op dat moment is een commissie ingesteld die onderzoekt hoe de kosten beter te beheersen zijn. Die commissie rapporteert in december van dit jaar aan de kamer.

Hogere inschatting kosten nodig
HHNK heeft in totaal 13 dijkversterkingprojecten op het programma staan voor een kleine 120 km dijken en duinen. Op dit moment zijn er 2 in uitvoering en één gereed. Verantwoordelijke Hoogheemraad Kees Stam over de oorzaak van de opgelopen ramingen: “Het waterschap baseert zijn begrotingen op basis van veronderstellingen en ervaringen uit het verleden. Vlak daarvoor hadden we het dijkproject Medemblik-Enkhuizen op hoogte gebracht en daar vielen de kosten ontzettend mee. Toen dachten we dat we de kilometerprijs van dat traject ook als uitgangspunt voor de andere projecten konden nemen. Maar iedere stukje dijk is anders, dat kun je aan de buitenkant niet zien.   Maar gaandeweg het uitwerken van de oplossingsrichtingen/implementeren en doorrekenen van de begrotingen komen we nu op een veel hogere inschatting.”

Werk met werk
Na de aanstelling van een projectleiding en het inschakelen van een ingenieursbureau die de gesteldheid van de te versterken dijk tussen Hoorn en Amsterdam onderzocht, bleek in het vroege voorjaar al dat de ondergrond van de dijk dermate zwak was, dat de dijkversterking veel duurder zou uitvallen omdat vele malen meer grond noodzakelijk zou zijn. Stam: “We besloten vervolgens eens ‘out of the box’ te gaan denken. Daar kwam een aantal varianten uit, waaronder de oeverdijkvariant waarmee op veel plaatsen de dijk richting het Markermeer zou worden verbreed. Inmiddels blijkt uit verdere berekeningen dat die variant wel goed is voor de stabiliteit, maar nog steeds veel duurder uitvalt dan waar we oorspronkelijk van waren uitgegaan. We zijn nog steeds aan het doorrekenen en onderzoeken om de haalbaarheid van deze variant te kunnen bepalen. Maar het lijkt erop dat alleen als werk met werk gemaakt kan worden, wij de kosten substantieel kunnen drukken.” Zo wordt volgens de hoogheemraad ondermeer gekeken naar de mogelijkheid om de benodigde kleigrond direct uit het Markermeer gehaald kan worden, gecombineerd met het uitdiepen of verbreden van vaargeulen. “Maar als die bodem uit slappe klei bestaat, valt die optie weg. Het ziet er in eerste instantie niet naar uit dat het veel goedkoper kan worden uitgevoerd”, aldus Stam.

Repen zand voor zwakke schakels
Voor de twee projecten Hondsbossche- en Pettemer Zeewering en de Kop van Noord-Holland aan de Noordzeekust, waar het hoogheemraadschap en de provincie samen één project van heeft gemaakt, was een begroting van 340 miljoen euro opgesteld. Stam: “Daarbij gingen wij uit van een gestroomlijnde kust. Er zou net zo lang zand worden opgespoten totdat er voor de dijken en de duinen bij Callantsoog één rechte lijn tot aan Den Helder zou zijn gerealiseerd. Daarmee is een enorme hoeveelheid zand gemoeid. Omdat het Rijk slechts tot 250 miljoen euro wilde gaan, hebben wij de opdracht gekregen een nieuw soberder plan te maken waarbij wordt uitgegaan van een begroting van 250 miljoen euro en dus minder zand. Ik verwacht dat het de kant opgaat waarbij twee repen  zand voor de dijk komen te liggen.”

Duurste varianten wegstrepen
Het is nog niet duidelijk of het hoogheemraadschap voldoende geld weet binnen te halen van het Rijk. Dat is ondermeer afhankelijk van of de Tweede Kamer bereid is het potje voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan te vullen. “Vooralsnog gaan wij gewoon door met de voorbereiding van de projecten, maar wij hebben nu wel voldoende argumenten om betrokkenen op het hart te drukken niet al te hoge (dure) eisen te stellen. Als overal de duurste varianten worden weggestreept, is er meer kans dat de projecten door het Rijk volledig gehonoreerd worden.

Dure toekomst
Daarbij tekent de hoogheemraad aan dat Den Haag zich wel moet realiseren dat als de voorstellen van Veerman, om in de toekomst 10 keer meer veiligheid te bieden, rekening moet worden gehouden met gigantische hoeveelheden geld. Overigens houdt het hoogheemraadschap er rekening mee dat alle dijkversterkingprojecten in Noord-Holland pas in 2017 gereed zijn in plaats van 2015 waar men oorspronkelijk vanuit ging. De dijk tussen Hoorn en Amsterdam zal waarschijnlijk nog later gereed komen omdat de versterking laag voor laag moet worden uitgevoerd in verband met zettingen in de ondergrond.

(WaterForum, 29 september 2010)

(Waterforum Online)
Nummer 1 / 2015
  Eerdere uitgaven